Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA ZAWODOWA

Służba kontraktowa - Zasady powołania do zawodowej służby wojskowej
Kto może zostać żołnierzem zawodowym?
          Żołnierzem zawodowym może być osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
o nieposzlakowanej opinii (nie karana sądownie), której wierność dla RP nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej* *Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:
•  korpus oficerów zawodowych,
•  korpus podoficerów zawodowych,
•  korpus szeregowych zawodowych.

 Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:
•  żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
•  żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
•  podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych może być powołany:
•  żołnierz służby kandydackiej, posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowany na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
•  oficer rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres jego zamieszkania, który ustala czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

     Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy  składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Do wniosku żołnierz rezerwy dołącza:
•  życiorys,
•  odpis skrócony aktu urodzenia,
•  odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
•  informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
•     kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
•     zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na  stanowisko służbowe;
•     inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, wniosek wraz z dokumentami, uwierzytelnioną kopią wtórnika karty ewidencyjnej, kartą ewidencyjną kandydata na żołnierza zawodowego, opinią dotyczącą wcześniejszych okresów pełnienia służby wojskowej, sporządzoną na podstawie dokumentów znajdujących się w wojskowej komendzie uzupełnień, oraz teczką akt personalnych - w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego uprawnionego do wydania rozkazu o powołaniu.
Po wydaniu rozkazu i podpisaniu przez żołnierza rezerwy kontraktu na pełnienie służby, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy skierowanie do jednostki wojskowej, w której został on wyznaczony na stanowisko służbowe. Skierowanie doręcza się żołnierzowi rezerwy co najmniej na 30 dni przed dniem stawienia się w jednostce wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe, określonym
w rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe.
Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej, stwierdzonym w rozkazie dziennym dowódcy jednostki.

Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia stawienia się żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień potwierdzenie stawienia się żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
Jeżeli wojskowy komendant uzupełnień w terminie 14 dni od dnia stawienia się żołnierza rezerwy określonego w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, nie otrzyma potwierdzenia stawienia się, ustala przyczyny niestawiennictwa i zawiadamia o tym bezpośrednio organ, który wydał rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, oraz organ, który wydał rozkaz personalny o wyznaczeniu tego żołnierza na stanowisko służbowe. W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w kontrakcie lub nie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu, stosunek zawodowy służby wojskowej nie powstaje.
W przypadku usprawiedliwienia przez żołnierza rezerwy przyczyn nie stawienia się w jednostce wojskowej do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w kontrakcie, wojskowy komendant uzupełnień doręcza temu żołnierzowi rezerwy kartę powołania z nowym terminem stawiennictwa i kieruje żołnierza rezerwy do jednostki wojskowej, zgodnie z podpisanym nowym kontraktem określającym zmienioną datę rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej. Nowy kontrakt podpisuje organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe.


Więcej informacji na temat zawodowej służby wojskowej należy szukać w Ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 poz. 1414 z późn. zm.).

 
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.