Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba Przygotowawcza

Służba Przygotowawcza

     Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form służby wojskowej. Służbę tą mogą odbywać ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej), a także inne osoby (zarówno mężczyźni jak i kobiety) niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Podstawowym zadaniem służby przygotowawczej jest gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

     Odbycie tej służby ułatwia zostanie żołnierzem zawodowym ponieważ osoby, które odbyły służbę przygotowawczą, a następnie pełniły służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, w wybranej jednostce wojskowej będą, jako żołnierze NSR traktowani priorytetowo przy naborze do zawodowej służby wojskowej. Powołanie do tej służby, przez wojskowego komendanta uzupełnień, następuje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

     Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadające obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: 1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

     Kandydaci zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień składając wniosek o powołanie do służby wraz z dokumentami: - odpis świadectwa (dyplomu) ukończenia określonej szkoły; - inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i posiadanych kwalifikacjach; - zaświadczenie z uczelni - w przypadku studentów.

     Żołnierze w służbie przygotowawczej kształcą się na potrzeby korpusu: 1) oficerów, w uczelniach wojskowych, przez okres do 6 miesięcy (podchorąży), 2) podoficerów, w szkołach podoficerskich, przez okres do 5 miesięcy (kadet), 3) szeregowych, w ośrodkach szkolenia, przez okres do 4 miesięcy (elew). Służba przygotowawcza dla studentów uczelni wyższych (na potrzeby korpusu podoficerów) może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych. Pierwszy okres do 3 miesięcy i drugi okres do 2 miesięcy

  W czasie pełnienia służby przygotowawczej kształconemu przysługuje uposażenie dla:
 szeregowego w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 960 zł.);
 podoficera w wysokości 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 1280 zł.);
 oficera w wysokości 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 1920 zł.);

Podstawowe prawa żołnierz służby przygotowawczej: Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zmian.) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132 tj. m.in.:
- w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany;
- na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia;
- zasiłki i świadczenia alimentacyjne;
- opieka zdrowotna, obowiązek ubezpieczeniowy;
- okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;
- pierwszeństwo w zakresie pośrednictwa pracy, oraz inne przywileje pracownicze;
- rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

     W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi przysługuje: - urlop jednorazowy, w wymiarze pięciu dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej dwóch miesięcy tej służby, z tym że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie w pierwszym okresie służby; - urlop okolicznościowy, w wymiarze 2-5 dni, udzielany żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek, w przypadku zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, potrzeby odwiedzenia rodziny.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – Terminy szkoleń w 2018 r.

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych:
- I turnus od dnia 8 stycznia 2018r. do dnia 27 kwietnia 2018r.
- II turnus od dnia 7 maja 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.
- III turnus od dnia 4 września 2018r. do dnia 21 grudnia 2018r.

Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerskiego:
- I turnus od dnia 1 lutego 2018r. do dnia 29 czerwca 2018r.
- II turnus od dnia 3 lipca 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Szkolenie podchorążych w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerskiego:
- I turnus od dnia 8 stycznia 2018r. do dnia 6 lipca 2018r.


Ochotnicy, którzy chcą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych  mogą składać wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na konkretny turnus.                     

O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych, średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i wyższe w przypadku szkolenia na potrzeby korpusu oficerów.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej,  średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa  
  ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania 
  zawodu;
- kopię dowodu osobistego.

Oryginały dołączonych dokumentów należy okazać do wglądu podczas składania wniosku lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Dokumenty do pobrania:


     Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.