Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba Kandydacka

Przebieg rekrutacji do służby kandydackiej w ośrodkach szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych

     Do służby kandydackiej w ośrodku szkolenia może być powołana osoba zainteresowana:
- niekarana sądownie,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnaście lat,
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

     Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
Wniosek składa się w terminie do dnia 31 marca i 30 września danego roku.

     Do wniosku dołącza się:
- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- życiorys;
- skrócony odpis aktu urodzenia;
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

     Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informacja z KRK mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

     Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej po otrzymaniu wniosku:
- wyraża opinię w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych;
- przesyła wnioski wraz z załącznikami do właściwych ośrodków szkolenia oraz informuje Wojskowego Komendanta Uzupełnień o ich przesłaniu.

     Po wstępnym zakwalifikowaniu osoby do ośrodka szkolenia Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do ośrodka szkolenia do:
- wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
- wojskowej komisji lekarskiej - w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

     Po otrzymaniu orzeczeń przesyła je do komendanta ośrodka szkolenia w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca lub 15 grudnia danego roku.
     Komendanci ośrodków szkolenia powiadamiają osoby zainteresowane o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
     Postępowanie rekrutacyjne dla osób ubiegających się o przyjęcie do ośrodka szkolenia obejmuje:
- sprawdzian sprawności fizycznej,
- analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
- rozmowę kwalifikacyjną;

     Poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego w ośrodkach szkolenia oceniane są w wartościach punktowych w skali od 1 do 10.
     Powołanie do służby kandydackiej następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, która w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego wydaje decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby zainteresowanej do ośrodka szkolenia;
     Od decyzji komisji rekrutacyjnej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
     Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień kopii decyzji o zakwalifikowaniu stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do ośrodka szkolenia.

     Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby i otrzymuje stopień wojskowy szeregowego oraz tytuł elewa.
     Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności pieniężne.

     Podstawa prawna:
      - Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 201 poz. 1414 z późn. zm.)
      - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1627.)

     Dokumenty do pobrania:


     - Wniosek do służby kandydackiej

     - Kwestionariusz osobowy

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.