Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POSZKODOWANIPOMOC RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA
ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

Koordynator regionalny:
Specjalista WSzW w Rzeszowie Małgorzata ŚLISZ
tel. 261 15 -55-14
email: wszwrzeszow.rekon(at)ron.mil.pl

Godziny przyjmowanie interesantów i udzielania informacji:
od poniedziałku do piątki w godz. 7:30 – 15:00

 
 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE:
1.    Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom
wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska
2.    Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową(
Dz. U. z 2014, poz. 213j.t. z późn. zm.),
3.    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 j.t. z późn. zm),
4.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których
przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz. U. Nr 143, poz. 1397 z późn. zm.),
5.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą
wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. z 2014 r., poz. 839 j.t. z późn. zm.),
6.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku
z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1083 j.t. z późn. zm.),
7.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej
służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1078 j.t. z późn. zm.).

TRYB I PROCEDURY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ POWYPADKOWYCH W SPRAWACH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA
1.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku
z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1083 j.t. z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
(Dz. U. Nr 227, poz. 2298).
3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego
za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013, poz. 1618 j. t.).
4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do
pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania  (Dz. U. z 2013r., poz. 924 j.t.).
5.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIA ZDRWOTNE PRZYSŁUGUJĄCE POSZKODOWANYM W MISJACH POKOJOWYCH:
1.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 j.t. z późn. zm.),
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie
czynnej i pracownikom wojska (Dz. U. Nr 208, poz. 1740),
3.    Decyzja nr 283/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2004 r. w sprawie badań lekarskich, certyfikatów zdrowia oraz profilaktyki przeciwepidemicznej
dla żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby i pracowników resortu obrony narodowej, skierowanych do pracy poza granicami państwa oraz powracających
do kraju po jej zakończeniu, jak również szczepień profilaktycznych i profilaktyki przeciwepidemicznej żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 134 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIA SOCJALNO-BYTOWE PRZYSŁUGUJĄCE POSZKODOWANYM ORAZ CZŁONKOM RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY:
1.    Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 j.t.  z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 616 j.t. z późn. zm.),
3.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
(Dz. U. z 2016, poz. 1656 j.t.).
4.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych(Dz. U. Nr 87, poz. 565).
5.    Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 1037 j.t. z późn. zm.),
6.    Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 871 j.t.),
7.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania
środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 107, poz. 890),
8.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają
rentę rodzinną po zmarłymżołnierzu lub inwalidzie wojskowym (Dz. U. Nr 93, poz. 764).

RENTY INWALIDZKIE I RODZINNE:
1.    Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016r., poz. 1037 j.t. z późn.zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej
służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
(Dz. U. 2014r., poz. 1078 j.t. z późn. zm.),
3.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania
środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 107, poz. 890).
4.    Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 1037 j.t. z późn. zm.),
5.    Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887 j.t. z późn. zm.).
6.    Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 871 j.t. z późn. zm.),
7.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami
lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby wojskowej (Dz. U. Nr 62, poz. 566 z późn. zm.).
8.    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 j.t. z późn. zm.),

NALEŻNOŚCI POŚMIERTLNE:
1.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków
i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 71, poz. 652 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 616 j.t. z późn.zm.),
3.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 j.t. z późn. zm.)

POMOC REKONWERSYJNA:
1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 j.t. z późn. zm.),
2. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1534 j.t. z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego,
pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014r poz. 1622),

ZAKWATEROWANIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH UPRWANIONYCH DO RENTY INWALIDZKIEJ ORAZ CZŁONKÓW RODZINY NW PRZYPADKU ŚMIERCI
ŻOŁNIERZA.
1.    Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 207 j.t. z późn. zm.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.